ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ในภาพรวมเครือข่าย COCสิงห์บุรี

ระหว่าง พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019

สรุปยอดการติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรง

ราย ร้อยละ หมายเหตุ (ข้อมูลระหว่าง พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019)
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 1 208 100.00
ระดับ 1 ไม่เปลี่ยนแปลง (รวมรายที่ดีขึ้นและปิดเคสและที่ยังต้องติดตามเยี่ยมต่อเนื่อง) 206 99.04 คงเดิม+ดีขึ้น
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 1 0.48 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 1 0.48 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 2 31 100.00
ระดับ 2 ไม่เปลี่ยนแปลง 29 93.55 คงเดิม
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 2 6.45 ดีขึ้น
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 0 0.00 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 3 23 100.00
ระดับ 3 ไม่เปลี่ยนแปลง 19 82.61 คงเดิม
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 0 0.00 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 1 4.35 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 3 13.04 แย่ลง

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :12-08-2020 17:26:44